به نام خدا
۱- رعایت کلیه مقررات مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان و حفظ شئون حوزه و روحانیت.
۲- حضور مستمر در جلسات درس و امتحانات طبق برنامه های معاونت آموزش و پژوهش.
۳- تعهد افراد مجرد به اسکان در خوابگاه مدرسه ثبت نام شده تا اتمام پایه 6.
۴- ملبس شدن به لباس روحانیت.
۵- در صورت تخلف، عدم اعتراض نسبت به تصمیمات مسئولین مربوطه برابر آئین نامه انضباطی مرکز مدیریت.
۶- استرداد کلیه هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم در صورت انصراف از حوزه علمیه.
۷-  در صورت وجود هرگونه مغایرت و یا عدم صحت اطلاعات وارد شده، مسئولیت آن به عهده شخص می باشد.